Indexering alimentatie per 1 januari 2018 bekend
 

Het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2018 wordt verhoogd, is vastgesteld op 1,5 %. De verhoging geldt voor zowel partneralimentatie als kinderalimentatie.

Voorbeeld: De alimentatie is in 2017 door de rechter of door partijen bij overeenkomst bepaald op € 250,– per maand. Dit bedrag wordt dus met ingang van 1 januari 2018 € 250,– + 1,5 % = € 253,75 per maand.Zie ook: https://www.lbio.nl/alimentatie/indexering-alimentatie

Meer kinderalimentatie door uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of het kindgebonden budget inclusief alleenstaande ouderkop volledig van de behoefte van het kind mag worden afgetrokken. Het antwoord hierop is nee.

Per 1 januari 2015 zijn diverse kindregelingen vervallen. Daarvoor in de plaats is het kindgebonden budget verhoogd door de introductie van de alleenstaande ouderkop. De verhoging van het kindgebonden budget heeft tot veel discussie geleid in alimentatieland. Diverse rechters waren van mening dat het kindgebonden budget volledig moest worden afgetrokken van de behoefte van het kind. Hierdoor hoefden sommige ouders geen kinderalimentatie te betalen. Andere rechters deelden deze mening niet.

Om een einde te maken aan de onduidelijkheid omtrent het kindgebonden budget heeft het gerechtshof Den Haag de Hoge Raad gevraagd zich over deze kwestie te buigen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het kindgebonden budget niet mag worden afgetrokken van de behoefte van het kind. Dit betekent niet dat het kindgebonden budget totaal niet relevant is voor het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie. Het kindgebonden budget dient te worden meegenomen in de vaststelling van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

De uitspraak van de Hoge Raad kan tot gevolg hebben dat de ouder die kinderalimentatie ontvangt recht heeft op meer alimentatie. De uitspraak geldt echter niet automatisch voor de huidige alimentatieregelingen. Denkt de alimentatiegerechtigde ouder recht te hebben op een hoger bedrag, dan zal hij zelf actie moeten ondernemen.
Bron: Jurofoon

Indexering alimentatie per 1 januari 2015 bekend

Het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2015 wordt verhoogd, is vastgesteld op 0,8%. De verhoging geldt voor zowel partneralimentatie als kinderalimentatie. Zie ook: http://www.lbio.nl/alimentatie/indexering-alimentatie

Kabinet maakt scheiden zonder rechter mogelijk

Echtparen die het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben, kunnen straks via de ambtenaar van de burgerlijke stand scheiden. Deze procedure is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord.

Bij de huidige echtscheidingsprocedure is tussenkomst van de rechter verplicht, evenals de bijstand van een advocaat. Dat is bij de nieuwe regeling niet meer het geval. Uiteraard staat het echtgenoten vrij om voor de scheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand juridisch advies in te winnen bij een advocaat, notaris of mediator. Ook blijft de gang naar de rechter mogelijk, maar verplicht is het niet. Alleen blijft de echtscheidingsprocedure voor echtgenoten met minderjarige kinderen ongewijzigd. Zij zijn verplicht om een ouderschapsplan te maken dat door de rechter wordt getoetst.

Echtparen die willen scheiden zullen daarvoor straks een verzoek kunnen indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De echtscheiding kan niet eerder dan veertien dagen nadat het verzoek is ingediend, worden uitgesproken. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet namelijk eerst nagaan of de echtgenoten voldoen aan de voorwaarden, daarna kunnen zij een afspraak maken om in persoon naar het gemeentehuis te komen. Dit is nodig om de identiteit van de echtgenoten vast te stellen en te vernemen dat zij allebei willen scheiden. De ambtenaar kan dan de echtscheiding uitspreken en een akte opmaken die wordt ingeschreven in een register.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

NMI wordt MfN-register

Sinds 1 januari 2014 heeft het NMI-register een nieuwe naam: het MfN-register. MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland.
Daarmee is een belangrijke stap gezet in de organisatie en de professionalisering van het mediatorsberoep. Met als missie de kwaliteit van mediation te bevorderen en namens het mediationveld als gesprekspartner voor de overheid op te treden.

Mediationwet
Een belangrijke activiteit van de Mediatorsfederatie Nederland is de wetgevingsadvisering en de vertegenwoordiging van de belangen van mediators in het kader van de op stapel staande mediationwet. De federatie heeft een advies uitgebracht en onderhoudt intensief contact met Tweede Kamerlid Ard van der Steur over deze wet. 

Kwaliteitsregister
De Federatie beheert vanaf 1 januari 2014 het register van mediators en is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid voor mediation in Nederland. De federatie heeft deze rol overgenomen van het Nederlands Mediation Instituut. Het register is erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. De federatie streeft er naar het register de status te geven van wettelijk register.
 
 

Miljoenennota en kindregelingen in 2012

Tijdens Prinsjesdag is de miljoenennota gepresenteerd, met de fiscale plannen voor 2012. Wat zijn de plannen nu precies voor de persoonsgebonden aftrekken, heffingskortingen en toeslagen die beschikbaar zijn voor (alleenstaande ouder-)gezinnen met kinderen?
In het volgende overzicht kunt u zien of er een post die u op dit moment ontvangt volgens de Miljoenennota wijzigt in 2012.

Persoonsgebonden aftrek in verband met uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Betaalde kinderalimentatie, mits dit minimaal 136 euro per maand is, is een aftrekpost in box 1 van de inkomstenbelasting. Voorwaarde voor de aftrek is dat de belastingplichtige voor het kind geen kinderbijslag ontvangt en dat het kind geen studiefinanciering krijgt. Tot nu toe kunnen deze betalingen worden opgevoerd tot het kind 30 jaar is. In 2012 wordt deze grens teruggebracht naar 21 jaar. Betaalde kinderalimentatie zal dus minder lang als aftrekpost opgevoerd kunnen worden.

Alleenstaande ouderkorting
De alleenstaande ouderkorting bestaat uit een vast bedrag, onafhankelijk van inkomen en een inkomensafhankelijke component. Het vaste bedrag wordt uitgekeerd aan alleenstaande ouders met thuiswonende kinderen onder 27 jaar. In 2012 wordt de leeftijd die thuiswonende kinderen mogen hebben verlaagd naar 18 jaar.
Voor degenen met arbeidsinkomen wordt hier nog een bepaald percentage van dit inkomen bij de alleenstaande ouderkorting opgeteld. Dat is op dit moment maximaal 1523 euro. In 2012 wordt dit met 230 euro teruggebracht naar maximaal 1293 euro.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
De inkomensafhankelijke combinatiekorting, de regeling geldend voor (eenouder-)gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar, gaat in 2012 omhoog. Het standaardbedrag stijgt met 230 euro naar 1010 euro. De inkomensafhankelijke component stijgt ook.

Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag wordt in 2012 alleen uitgekeerd voor het aantal gewerkte uren. De toeslag wordt gekoppeld aan het aantal werkuren van de minst werkende ouder. De maximum uurtarieven worden in 2012 bevroren.

Kinderbijslag
De kinderbijslag wordt in 2012 verlaagd. Het basiskinderbijslagbedrag wordt verlaagd met 10,29 euro per kwartaal. Ouders ontvangen op jaarbasis dus ongeveer 35 euro minder kinderbijslag.

Kindgebonden budget
Met de opbrengst van de verlaging van de kinderbijslag worden de bedragen van het kindgebonden budget verhoogd.
Het kindgbonden budget wordt toegekend aan gezinnen met kinderen onder de 18 jaar. Tot een bepaald inkomen is de bijdrage maximaal. Boven dit inkomen wordt de bijdrage lager.
Vanaf 2012 is de maximale bijdrage voor een gezin met één kind 1061 euro (was 1011 euro) en voor een gezin met twee kinderen is dat 1522 euro (was 1322 euro). Voor verdere kinderen wordt geen extra kindgebonden budget toegekend, zoals nu wel het geval is. De extra bijdrage voor 12-17 jarigen blijft gehandhaafd.


Nieuwe regels bij Scheiding

Iedereen die op of na 1 januari 2012 een verzoek tot echtscheiding indient, valt onder nieuwe wetgeving. De wijzigingen zijn minder groot dan verwacht, maar je kunt er beter wel bij stilstaan. De wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben voor hoe ex-echtgenoten hun gemeenschappelijke bezittingen moeten verdelen.

Vergoedingsrechten
Vanaf 1 januari wordt anders gekeken naar een schenking of erfenis die als gevolg van een uitsluitingsclausule alleen één partner toekomt. Stopt deze het ontvangen geld in de aanschaf van een gezamenlijke woning of belegging, dan krijgt deze partner niet alleen dat geld terug zoals nu het geval is, maar ook nog eens de waardeaangroei, naar rato. Deze claims heten vergoedingsrechten.

Een tweede wijziging geldt de peildatum voor de waarde van de te verdelen bezittingen en schulden. Nú is dat de dag van de officiële scheiding. Tussen het moment dat je beslist te scheiden en het moment dat de rechter de scheiding uitspreekt, kan soms wel twee jaar liggen. Een partner kan in die tijd rekeningen plunderen, waardoor er niets meer te verdelen is. Per 1 januari 2012 geldt als peildatum in eerste instantie de dag waarop het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank. Dat schept duidelijkheid en laat minder ruimte voor conflicten.

Bron: De Telegraaf, 15 september 2011


Start campagne 'Kinderen scheiden niet'

De nieuwe SIRE-campagne vraagt aandacht voor de problemen die kinderen – zelfs tot op hoge leeftijd – kunnen ondervinden als gevolg van de scheiding van hun ouders. Thema van de campagne is: Wat je zegt tijdens een scheiding kan een kind voor altijd tekenen. Om de kans op emotionele en sociale problemen te verkleinen, publiceert SIRE op de website www.kinderenineenscheiding.nl suggesties van experts aan scheidende ouders en betrokkenen, zoals grootouders. Ieder jaar stranden in Nederland gemiddeld 35.000 huwelijken en naar schatting 60.000 samenwoonrelaties. Hierbij zijn 70.000 thuiswonende scheidingskinderen betrokken, van wie 30% problemen krijgt.

Dat een scheiding niet altijd goed verloopt, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Stratus. 70% van de ondervraagde gescheiden ouders ervaart dat hun kinderen nadelige gevolgen hebben ondervonden van de scheiding. Ruim een kwart geeft zelfs aan dat dit in sterke mate het geval is. Toch zegt 60% van de ondervraagde ouders dat ze, terugkijkend, geen dingen zien die ze ten aanzien van de kinderen anders hadden willen aanpakken. Dit lijkt te bevestigen dat ouders zich niet bewust zijn van de invloed die zij zelf hebben om de gevolgen van een scheiding voor een kind te verkleinen.

Partij kiezen:
Scheiden is voor volwassenen een ingrijpende gebeurtenis, maar de kinderen die er ongevraagd in worden betrokken beleven dit minstens zo intens. Of een kind gevolgen ondervindt van een scheiding wordt in de eerste plaats bepaald door de mate waarin tijdens de scheiding conflicten voorkomen. Conflicten zijn zo slecht omdat een kind hierdoor vaak tussen de ouders in komt te staan. De kinderen krijgen het gevoel dat zij gedwongen partij moeten kiezen voor één van de ouders. 60% van de ondervraagde scheidingskinderen geeft de ouders dan ook het advies duidelijk te benoemen dat de kinderen ook tijdens en na de scheiding van beide ouders mogen blijven houden.

Problemen:
De gevolgen die een scheiding heeft voor kinderen lopen uiteen van leerproblemen op school en gedragsproblemen, tot depressieve gevoelens en moeizame sociale relaties. Van de scheidingskinderen ervaart 30% in meer of mindere mate dergelijke problemen. Bij kinderen die zijn opgegroeid in een "compleet" gezin is dit 15%. Scheidingskinderen hebben dus twee keer zo veel kans om problemen te krijgen.Het bekendste en meest voorkomende gevolg van een scheiding is de vergrote kans om later zelf te gaan scheiden. Die kans is voor scheidingskinderen twee keer zo groot. Wanneer de partner ook een kind van gescheiden ouders is, is deze kans zelfs drie keer zo groot.
Op de speciaal ontwikkelde website, www.kinderenineenscheiding.nl kunnen ouders terecht voor praktische tips: "waar moet je op letten tijdens een scheiding en welk gedrag kun je beter laten".


OUDERSCHAPSPLAN BIJ ECHTSCHEIDING SUCCESVOL

De plicht om bij een echtscheiding afspraken te maken over de zorg voor de kinderen, heeft succes. De Raad voor de Kinderbescherming heeft daardoor vorig jaar 250 zaken minder te behandelen gekregen.
Het besluit om uit elkaar te gaan is voor de meeste ouders emotioneel een uitputtingsslag. Het valt niet mee om dan tegelijkertijd tot goede afspraken voor de kinderen te komen en de verstandhouding redelijk prettig te houden. Toch moeten ouders wel, want ze blijven door de kinderen hun hele leven lang met elkaar verbonden . Het houdt in dat ouders geacht worden gezamenlijk belangrijke beslissingen over de kinderen te nemen, ook wanneer de dagelijkse zorg in handen is van een van de partners.

Sinds 1 maart 2009 zijn scheidende ouders wettelijk verplicht om voor hun minderjarige kinderen een ouderschapsplan op te stellen. In dit ouderschapsplan worden afspraken over de zorg voor de kinderen, de hoogte van de alimentatie en het contact tussen de ouders vastgelegd. Zo wordt alles voor de kinderen op een goede manier geregeld. Het ouderschapsplan is bedoeld om problemen over de zorg van de kinderen en de omgang met de kinderen te voorkomen of in ieder geval te verminderen.

Van Steijn Mediation bij Scheiding, gevestigd in Noordwijkerhout, Leiden, Nieuw-Vennep en Alphen a/d Rijn heeft veel expertise met scheidingen met kinderen. Zij begeleiden ouders die het scheidingsproces zo probleemloos mogelijk willen laten verlopen en zorgen ervoor dat er goede afspraken worden gemaakt. Daarnaast biedt Van Steijn Mediation bij Scheiding aan om ook apart met uw kinderen te praten; uit ervaring blijkt dat dit door zowel de ouders als de kinderen zeer positief wordt ontvangen. Samen met de ouders en eventueel de kinderen wordt er een gedegen ouderschapsplan op gesteld.

vBulletin counter